当前位置: 首页> 德语词典> 正文

Berat是什么意思 Berat的读音、翻译、用法

  • 作者: 用户投稿
  • 2024-05-26 04:23:34
  • 253

Berat是什么意思 Berat的读音、翻译、用法

'Berat'这个词语来源于阿尔巴尼亚语,意为“重的”,常见用于形容物品或事物的重量或压力。以下是9个含有这个词语的阿尔巴尼亚语例句:

1. Unë nuk mund ta vrapoj më shumë,我背负着重担。)

2. Shtëpia ime është më e fortë se çdo shtëpi tjetër në lagjen tonë, për shkak se ka strukturë berat. (我的房子比我们小区的任何其他房子都坚固,因为它有重型结构。)

3. Qanta e librave në valixhe ka bërë që ajo të jetë shumë berat. (书包里的书太多了,所以它很重。)

4. Kjo punë më bie shumë berat në kurriz. (这项工作对我来说非常沉重。)

5. E gjithë kjo lodhje dhe stres më bie shumë berat. (所有这些劳累和压力让我非常沉重。)

6. Duhet të përdorim një kran të fortë për të levizur këtë objekt berat. (我们需要使用一台强大的起重机来移动这个重物。)

7. Një shtëpi e madhe është një berat i madh të mbajtur. (一个大房子是一项巨大的负担。)

8. Shpeshherë mësojmë më shumë nga pengesat dhe barrat berat se sa nga momentet e lehta në jetë. (我们经常从生活中的挫折和重压中学到更多,而不是从轻松的时刻中。)

9. Një çift i mirë këpucësh duhet të ketë një kaqësi berat, për të qëndruar gjatë kohës. (一双好鞋子应该有重量,以便耐久。)

相关推荐

  • 3457人参与,13条评论